مصرف دو نوبت ونلافاکسین می تواند در همزمان با صبحانه و ناهار باشد؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی