دورزولامید تیمولول - پسرم ۹ سالشه از وقتی زایلامول استفاده میکنه سوزش چشم و جدیدن سرفه ودلدرد داره

×

اپلیکیشن موبایل داروی