کلوزاپین - پس از قطع قرص توسط دکتر بعداز چه مدتی اثر قرص از بدن خارج میشود؟

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی