کلوزاپین - پس از قطع قرص توسط دکتر بعداز چه مدتی اثر قرص از بدن خارج میشود؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی