ایمی پنم سیلاستاتین - نحوه درمان عفونت ادراری با کلبسیلا که فقط به ایمی پنم حساس است

×

اپلیکیشن موبایل داروی