دو روزی هست بتا سرک میخورم فشار خونم شدیدا افت میکنه

×

اپلیکیشن موبایل داروی