بتاهیستین (بتاسرک) - تجویز بتاسرک برای درمان سرگیجه و تشدید زخم معده.................

×

اپلیکیشن موبایل داروی