آیامصرف پرگابالین موجب افزایش فشار خون میگردد .

×

اپلیکیشن موبایل داروی