کتورولاک - سلام این امپولو چرا برای ازادسازی تخمک تجویز کردن ؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی