لیدوکائین موضعی - ایا باعث بی حسی موقع گرفتن ازمایش خون می شود

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی