لیدوکائین موضعی - ایا باعث بی حسی موقع گرفتن ازمایش خون می شود

×

اپلیکیشن موبایل داروی