لووفلوکساسین - اگر دو نوبت ازقرص اشتباها بجای یک نوبت خورده شود چه باید کر د؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی