توضیحات تکمیلی آکامپروسات

آکامپروسیت بر انتقال دهنده های عصبی درون مغز تاثیر و عدم تعادل شیمیایی در مغز را در فرد وابسته به الکل که به تازگی الکل را ترک کرده را ترمیم میکند. ادامه مطلب...