توضیحات تکمیلی متامفتامین (دزوکسین)

متامفتامین یک محرک سیستم اعصاب مرکزی است. آثار شیمیایی آن در مغز و اعصاب تاثیر می گذارد که در درمان بیش فعالی و کنترل تکانه کمک می کند. ادامه مطلب...