پردنیزولون

پردنیزولون یک استروئید است که در بدن از انتشار مواد التهاب زا جلوگیری می کند. ادامه مطلب...