انوکساپارین سدیم - امپول پی دکسان خودش باعث لکه بینی خفیف میشود؟؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی